Invited Speakers

Adele Brunetti   (CNR-ITM)

Alexander Knebel   (Friedrich Schiller University Jena)

Guangwei He   (Tianjin University)

Jiangtao Liu   (University of Science and Technology of China)

Jianhua Yang   (Dalian University of Technology)

Liang Yu (Lule√•   University of Technology)

PyungSoo Lee   (Chung-Ang university)

Ran Tao (Jiangsu   Shining Hi-Tech. Co., Ltd.)

Rongfei Zhou   (Nanjing Tech University)

Xiaoqin Zou   (Northeast Normal University)

Xinlei Liu   (Tianjin University)

Yanying Wei   (South China University of Technology)

Yichang Pan   (Nanjing Tech University)

Yi Luo (Sinopec   Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology)

Yi Liu (Dalian   University of Technology)

Yu Zhou (Nanjing   Tech University)